Study From Home รวมคอร์สเรียนออนไลน์ในและต่างประเทศ และแพลตฟอร์มสร้างห้องเรียนสำหรับครู

เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้ออกไปเรียน ทำงานได้ The Potential รวบรวมคอร์สเรียนและแพลตฟอร์มสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับครูและนักเรียน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน หรือเหตุการณ์อะไรก็ไม่สามารถขัดขวางให้เราหาความรู้ได้

self-talk ในห้องเรียน growth mindset: สอนเด็กฟังเสียงหัวใจ ฝึกแยกความคิดลบกับบวก

ครูมีบทบาทช่วยสร้าง Growth Mindset ด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักเสียงภายในใจตัวเอง และแยกแยะให้ออกระหว่างเสียงที่บอกให้เขาพยายาม กล้าลองเพื่อเรียนรู้ สัมผัสกับเรื่องท้าทาย ออกจากเสียงที่คอยบั่นทอนกำลังใจและขัดขวางไม่ให้เขาก้าวต่อ

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน

ความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือกัน เป็นปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนๆ หนึ่งประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การจัดห้องเรียนควรแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาสำหรับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และเวลาสำหรับอยู่กับตนเองครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยให้นักเรียนทำงานร่วมกัน พร้อมกับมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Relational mindset: ความสัมพันธ์ครูกับศิษย์ในฐานะมนุษย์ เพราะสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อการเรียนรู้

นักเรียนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หากเขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่จากครู รับฟัง เห็นอกเห็นใจจากครู นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะเรียน

เปลี่ยนคำชมจาก ‘เก่งจัง’ ‘ฉลาดมาก’ เป็น พยายามดีมาก ยากแค่ไหนเขาก็จะสู้

ทุกคำชมมีผลต่อมุมความเชื่อที่เด็กมีต่อศักยภาพตนเองว่าสามารถพัฒนาได้หรือไม่ ผลวิจัยบอกว่าเด็กที่โดนชมด้วยประโยคที่ว่า “หนูพยายามดีมากเลยจ้ะ” กว่า 90 % จะเลือกทำโจทย์ในข้อที่ยากขึ้น และมี Growth Mindset

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

1 2 3 9