Creative Learning


เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่เฉพาะในโรงเรียน พื้นที่นำเสนอการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ทั้งในและนอกระบบ ในประเทศและต่างประเทศ