Life


Myth/Life/Crisis

ย้อนมองนิทานและตำนานเรื่องเล่าที่สะท้อน "แบบแผนของชีวิต" ทั้งความเชื่อที่สังคมมอบให้เรา และความเชื่อที่เรามีต่อตัวเอง ทำความเข้าใจเรื่องเล่าบทเก่าในมุมใหม่ เพื่อเขียนบทต่อไปให้ชีวิต