Life


จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน พื้นที่ทบทวนชีวิตวัยเด็กที่มีผลต่อชีวิตปัจจุบัน ทำความเข้าใจตัวตนภายในเพื่อก้าวต่ออย่างเข้าใจตัวเอง