Life


Life classroom

ห้องเรียนชีวิต ทำความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต การเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย บาดแผลในวันวาน วิกฤตวัยกลางคน ทบทวนเพื่อโอบกอด ทั้งตัวเองและผู้อื่น และโอบรับความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อก้าวข้ามทุกช่วงวัยอย่างเข้าใจ