ครูไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ก็สอน Growth Mindset เด็กๆ ได้

Growth Mindset คือ ความคิดยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองโดยตั้งเป้าการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะมากกว่าทำคะแนน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญมากท่ามกลางกระแสความเป็นไปของโลกที่หมุนไปรวดเร็ว โจทย์สำคัญคือ ครูจะสอนอย่างไร

7 งานวิจัยและความเคลื่อนไหวเล็กๆ แต่สำคัญของโลกการศึกษาปี 2018

7 เรื่องในโลกของการศึกษา ตลอดปี 2018 ที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ Edutopia มีทั้งเรื่องเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก และยังมีงานศึกษาที่เกี่ยวกับครูอีกด้วย

ถึงเวลาปลูก ‘ฟาร์มคิดสร้างสรรค์’ โลกต้องการเด็กตั้งคำถามมากกว่าทำตามคำสั่ง

ที่ผ่านมา หลักสูตรในระบบการศึกษา ไม่ได้มีพื้นที่ให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ หรือปลดปล่อย passion แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว เด็กต้อง ‘มองเห็นโอกาส’ และ ‘ต่อยอดเป็น’ ฉะนั้นระบบการศึกษาต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพให้เหมาะสมกับสภาวะความเป็นไปในปัจจุบันเสียที

คิดว่า ‘ทำได้’ เพราะได้ลงมือทำ: สิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอน

ความมั่นใจในการทำงาน ทำกิจกรรม รวมทั้งการเลือกเส้นทางชีวิตเอง สะท้อนการมีกระบวนทัศน์พัฒนา (Growth mindset) ที่เชื่อในการพัฒนาของสมองในการเรียนรู้ เชื่อในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญและมีวุฒิภาวะ ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวใจร้อนคนหนึ่ง

เรียนอย่างไรให้ ‘ความรู้ท่วมหัว ยังเอาตัวรอด’

เอาตัวรอดจาก ‘ขอบ’ ข้อจำกัดตัวเอง ชวนคุยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ทั้งเด็ก ทั้งที่สนใจวิชาการ และผู้ที่ชอบทำกิจกรรมหรือสนใจพัฒนาทักษะชีวิตด้านอื่น ต่างได้พัฒนาศักยภาพ เอาตัวเองให้รอดจาก ‘ขอบ’ ข้อจำกัดของตัวเอง

Saturday School: โรงเรียนที่คืนความสุขให้เด็กทุกๆ วันเสาร์

Saturday School ก่อตั้งด้วยแนวคิดว่าเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ เป็นการเรียนที่เด็กๆ เลือกเองได้ โดยมีครูพาออกไปนอกห้องเรียน ผลลัพธ์ที่ได้คือศักยภาพถึงขีดสุด

1 2 3 4