5E: คิดจริง ทำจริงแบบผู้ประกอบการ

ภาพประกอบ: บัว คำดี

Entrepreneurship คือ อะไร ?

ให้เข้าใจง่ายๆ หมายถึงหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายในธุรกิจ ผู้เรียนจะต้องไม่กลัวปัญหา มองเห็นโอกาส มีไอเดียแปลกใหม่และรู้วิธีนำไอเดียนั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ได้

Entrepreneurship มี 5E เป็นพื้นฐาน นั้นคือ

  • Environment 

กระตุ้นให้สนใจสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปรอบตัวหรือชุมชนที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ และคอยตั้งคำถามว่า “ทำอะไร” “ทำอย่างไร” “ทำเมื่อไร” “เพราะอะไรจึงทำ”

  • Economy 

ฝึกให้ติดตามความเป็นไปทางเศรษฐกิจผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ธุรกิจใดกำลังรุ่ง-ร่วง  ธุรกิจใดบ้างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า และธุรกิจเหล่านั้นดำเนินการอย่างไร

  • Entrepreneurs  

สร้างแรงจูงใจจากวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ เช่น อะไรคือแรงจูงใจในการหาโอกาส  พลิกปัญหาเป็นไอเดียหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างไร 

  • Enterprise 

เปิดโอกาสให้ค้นหาตัวตน จุดแข็งจุดอ่อน เป้าหมาย ความใฝ่ฝัน ลักษณะนิสัยเมื่อต้องทำงานกับคนอื่น และจิตสำนึกต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อม โลก

  • Entreplexity 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้นำความรู้แต่ละด้าน และศักยภาพเฉพาะของตนทั้งหมดมาผสมผสานผ่านการลงมือทำจริง 

 

อ่านบทความ Entrepreneurship ได้ ที่นี่