เจษฎา อิงคภัทรางกูร

เจษฎา อิงคภัทรางกูร

ชอบมองหาความพิเศษในตัวคนทุกคน ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินหรือนิยามใครด้วยมุมมองเพียงมิติเดียว เชื่อในพลังที่เกิดจากการร่วมมือกันของมนุษย์ และพยายามปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอกัน