ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี