I hate my job: เราไม่ได้ถูกสร้างให้กระจอก เราถูกสร้างเพื่อให้ผ่านปัญหาไปได้

ในชีวิตการทำงานเราต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับคนหลายเจน “การทำงานร่วมกับผู้อื่น” จึงเป็นทักษะที่จะทำให้เราอยู่รอดและผ่านปัญหาไปได้ สิ่งสำคัญคือการเห็นคุณค่าของตัวเอง และเห็นคุณค่าของงานที่ทำ เมื่อไหร่ที่เราตอบตัวเองได้ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร เมื่อนั้นเราจะมีความสุขกับการทำงาน