Sodlaway Silk แบรนด์ผ้าไหมที่ทอลวดลายจากเรื่องราวและชีวิตชาวกวย

การเดินทางของ Sodlaway Silk จากโครงการฟื้นฟูผ้าไหมโดยเยาวชน สู่แบรนด์ผ้าไหมธุรกิจชุมชนที่ค่อยๆ เติบโต ต้องการยืนยันว่าวิถีชาวกวยต้องไม่หายไป และ ‘ผ้า’ หนึ่งผืน ทำหน้าที่นั้นได้ เพราะลวดลายล้วนมาจากเรื่องราวและชีวิตชาวกวย

5E: คิดจริง ทำจริงแบบผู้ประกอบการ

Entrepreneurship คือหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายในธุรกิจ ผู้เรียนจะต้องไม่กลัวปัญหา มองเห็นโอกาส มีไอเดียแปลกใหม่และรู้วิธีนำไอเดียนั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ ประกอบไปด้วย 5E คือ Environment, Economy, Entrepreneurs, Enterprise, Enterprise

Entrepreneurship: ไม่ใช่พ่อรวยสอนลูก แต่คือหลักสูตรผู้ประกอบการที่สอนให้ทำได้ ทำเป็น

สิ่งที่เราเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ต่อไม่ติดกับโลกที่ต้องทำงานจริง ไม่ว่าจะเลข ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ แต่สุดท้ายกลับไม่รู้ว่าโตไปแล้วจะทำอะไรดี หลักสูตร ‘ความเป็นผู้ประกอบการ’ (Entrepreneurship) จึงต้องมา ด้วยคอนเซปต์ การศึกษาเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายทางธุรกิจ

โลกไม่สนใจว่าเรารู้อะไรแต่สนใจว่าเราทำอะไรกับสิ่งที่รู้: บันไดขั้นแรกสู่ Young Innovator

นวัตกรรมไม่ได้ผูกขาดแค่ฝั่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ ถ้ามีทักษะสำคัญ คือ คิด แก้ปัญหา ลงมือทำ และพยายามอดทนทำซ้ำ เพราะไม่มีนวัตกรรมไหนที่ไม่ได้มาจากการทดลองและความผิดพลาด