เป็นเด็กยิ่งต้อง ‘เถียง’ และเถียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

โลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย การเถียงและโต้แย้งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ก็เช่นกัน เขามีสิทธิไม่เห็นด้วย และ เถียง แต่เด็กๆ ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จึงจะทำไปสู่การเถียงที่มีประสิทธิภาพและผู้ใหญ่ต้องฟัง

ชีวิตง่ายขึ้น เมื่อตัดสินใจได้เฉียบ เข้าใจได้ขาด

การคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบขาด คุณลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น พวกเขาจะตัดสินใจและจัดการกับตัวเอง หรือแม้แต่ความคาดหวังของคนรอบข้างได้ โดยไม่ตกอยู่ในความลังเลสงสัย

1 2 3