จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19: จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย

บทความเสนอไอเดียจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก