ครูคุณภาพสร้างได้

หนังสือที่พยายามตอบคำถามนั้นด้วยการนำประสบการณ์ต่างๆ ของครูหลากหลายวิชา ที่เชื่อว่าการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1 34 35 36