สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

เป้าหมายและหลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ นี่คือเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี เริ่มตั้งแต่ ป.1-6

S.M.A.R.T goal ตั้งเป้าหมายให้ชัด ใกล้ ใช่ และจริง – ไม่ล้มเหลวแน่นอน

S.M.A.R.T. goal คือ การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีปลายทางชัดเจน เพราะที่ผ่านมาเรามักล้มเหลวเพราะแผนที่วางไว้คลุมเครือและสับสน เป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีการวัดผลที่แน่นอน มีจุดเช็คพอยท์ คอยประเมินเราทุกๆ ระยะว่าที่ผ่านมาว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยัง  

3 ขั้นตอนเช็คลูก ก่อนไปหาจิตแพทย์/นักจิตวิทยา

3 วิธีที่นักจิตวิทยา แนะนำให้คนในครอบครัวเช็คให้ชัวร์ก่อนพาลูกมาหาหมอ คือ 1.หาสาเหตุว่าทำไมลูกถึงไม่ฟังเรา 2.เช็คความสัมพันธ์ของเรากับลูกว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร 3.เช็คอาการทางกายว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่

11 วิธี ฝึกเด็กๆ พร้อมเป็นผู้นำ

เพราะ ‘ภาวะความเป็นผู้นำ’ หรือ Leadership คือ 1 ใน 16 ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีได้ไม่ยากหากฝึกตั้งแต่เด็กๆ นี่คือ 11 วิธีสร้างความเป็นผู้นำให้เด็กแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และยังเพิ่มการตีความด้วยว่า วิธีดังกล่าวนี้ สร้างอุปนิสัยภายในอะไรให้พวกเขา

5E: คิดจริง ทำจริงแบบผู้ประกอบการ

Entrepreneurship คือหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายในธุรกิจ ผู้เรียนจะต้องไม่กลัวปัญหา มองเห็นโอกาส มีไอเดียแปลกใหม่และรู้วิธีนำไอเดียนั้นมาสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ ประกอบไปด้วย 5E คือ Environment, Economy, Entrepreneurs, Enterprise, Enterprise

1 2 3 4 9