4Cs : สี่ทักษะการเรียนรู้ที่ควรมี ฝึกกันได้ และไม่ต้องใช้พรสวรรค์

4Cs ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้านเป็นรูปแบบการสอนที่ปลุกกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอ ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทวีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็น 1 ใน 3 ทักษะที่สำคัญที่สุด และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การสื่อสาร ถือเป็นทักษะอันดับต้นๆ ที่โลกใหม่กำลังมองหา

3 สูตร(ไม่)สำเร็จของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสำคัญของปัจจุบันและอนาคต

‘ความคิดสร้างสรรค์’ เป็นที่ต้องการอย่างสูงในทุกวงการ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาเรื่อยไปจนถึงระดับนักธุรกิจต่างก็อยากได้เวทมนต์ของความสร้างสรรค์มาไว้กับตัวทั้งนั้น และนี่คือ 3 วิธีที่สามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ให้ผู้คนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

รู้อะไรก็ไม่สู้ ลองดูแล้ว ‘ลงมือทำ’

การทำงานป็นกุศโลบายเพื่อการเรียนรู้หลากหลายมิติของเด็ก รวมทั้งเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี มีการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก ผลงานเป็นเป้าหมายรอง

ถึงเวลาปลูก ‘ฟาร์มคิดสร้างสรรค์’ โลกต้องการเด็กตั้งคำถามมากกว่าทำตามคำสั่ง

ที่ผ่านมา หลักสูตรในระบบการศึกษา ไม่ได้มีพื้นที่ให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ หรือปลดปล่อย passion แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว เด็กต้อง ‘มองเห็นโอกาส’ และ ‘ต่อยอดเป็น’ ฉะนั้นระบบการศึกษาต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพให้เหมาะสมกับสภาวะความเป็นไปในปัจจุบันเสียที

ปั้น ‘คาแรคเตอร์’ ที่ดีให้เด็ก: โรงเรียน พ่อแม่ ชุมชน ต้องร่วมมือกัน

โครงการ Word of the Week เป็นตัวอย่างโมเดลการเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่วิชาเรียนแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีให้นักเรียนควบคู่กันไป ซึ่งจะประสบผลสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ไม่พอใจก็แค่ใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงดังๆ ‘การจัดการอารมณ์’ ที่ท้าทายแต่ทำได้ในวัยรุ่น

การฝึกจัดการอารมณ์ตนเอง เป็นทักษะที่ฝึกได้ค่อนข้างยาก พ่อแม่และครูต้องช่วยฝึกทักษะนี้แก่เด็ก โดย รับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก พร้อมฝึกทักษะทางอารมณ์ด้วยการ ‘บูรณาการ’ ไปกับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะในการเข้าใจ เห็นใจคนอื่น

1 2 3 9