LSEd Symposium 2019: สัมมนาวิชาการครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ LSEd Symposium 2019 & TSS Open-house ในหัวข้อ “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ภายในมีการเสนอแนวคิด นวัตกรรม เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังเปิดบ้านโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

“คุณมาโรงเรียนทำไม?” คำถามจากครูขอสอน คำตอบอันดับ 1 ไม่ใช่ความรู้และวุฒิการศึกษา

จากเวที #ครูขอสอน “เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา” คือคำตอบอันดับ 1 ของคนกว่า 1,000 คนจากคำถามว่า “คุณมาโรงเรียนทำไม” และคนกลุ่มเดียวกันนี้คิดว่าโรงเรียนตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ‘น้อย’

ทำเรื่อง ‘เล่น’ ให้จริงจัง: เมื่อองค์ความรู้ด้านออกแบบมาชนกับพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก

สนทนาเรื่อง ‘เล่น’ อย่างจริงจัง จากคนในวงการของเล่น นักออกแบบ และนักการศึกษา เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเสียเวลา การเล่นคือการเรียนรู้ และเด็กเติบโตได้จากการเล่น

วอลดอร์ฟ 100 ปี: การศึกษามนุษยปรัชญาที่ต้องการสร้าง ‘จินตภาพ’ และ ‘ความสร้างสรรค์’ มากกว่า ‘ความจำ’

ครบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟ ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมและมัธยมสไตล์วอลดอร์ฟราว 1,100 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลราว 2,000 แห่งทั่วโลก ที่เน้นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อัตตามนุษย์ คำถามสำคัญวันนี้จึงอยู่ที่ “วอลดอร์ฟยังทันสมัยอยู่ไหม” เมื่อโลกกำลังเคลื่อนสู่ศตวรรษที่ 21

สมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล: คุณภาพการศึกษาที่สร้างโดยคนใน

สตูล หนึ่งในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากทั้งหมด 9 จังหวัด 6 พื้นที่ ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน รัฐ เอกชน และชุมชน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ของเด็กๆ ด้วยปรัชญาของกลุ่มคนทำงานที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากคนใน โดยคนใน เพื่อคนใน”

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

พบกับ 14 นวัตกรรม ในนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่น7 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” วันที่ 9 กันยายน 2562

1 2 3 4 5 11