5 หลัก เลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘Triple P’

ภาพประกอบ: antizeptic

ใครๆ ก็อยากเลี้ยงลูกเชิงบวก แต่วิธีของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันตามประสบการณ์และหลักการที่ศึกษา หนึ่งในนั้นคือ หลักการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘ทริปเปิลพี’ ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกและส่งเสริมอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ การเลี้ยงดูเช่นนี้ เป็นการเลี้ยงดูที่ทุกฝ่ายต่างก็เป็นสุข เพราะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ เน้นการสื่อสาร และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ขณะเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจในความรู้สึก พฤติกรรม และพัฒนาการ อย่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน

แล้ว ‘ทริปเปิลพี’ ที่ว่านี่คืออะไร ?

พีแรก คือ P – Positive

พีที่สอง คือ P – Parenting

พีที่สาม คือ P – Program

โดยทั้งหมดทั้งมวล อยู่บน 5 หลักพื้นฐาน ดังนี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ : ปลอดภัยต่อการลอง เล่น และเรียนรู้

2. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก : พ่อแม่ตอบสนองและช่วยลูกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

3. ใช้ระเบียบวินัยแบบกล้าแสดงออก : เช่น ออกกฎร่วมกันกับลูก อธิบายเหตุผลอย่างชัดเจน แทนการลงโทษ ด่าทอ หรือขู่

4. คาดหวังแบบสมจริง : ให้ความสำคัญที่ความพยายาม พัฒนาการ ลูกจะรับรู้ถึงความเอาใจใส่

5. พ่อแม่อย่าลืมดูแลตัวเอง : มีเวลาให้ตัวเอง มีคนอื่นช่วยแบ่งเบาภาระ พลังเหล่านั้นก็จะส่งกลับมายังลูก

 

ที่มา https://www.triplep-parenting.net/

https://en.m.wikipedia.org/