คาแรกเตอร์ดี ลูกมีได้ ไม่ต้องจ่าย เรียนได้กับพ่อแม่

ช่วง 0-7 ปี ไม่ต้องส่งลูกออกไปเรียน เรียน และเรียน

ถ้าอยากให้ลูกมีนิสัย เห็นอกเห็นใจ มีวินัย สนใจใคร่รู้ พ่อแม่ควรทำให้เห็น  (เพราะช่วงวัยนี้เรียนรู้จากการเลียนแบบ) และสร้างได้ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมในบ้าน สม่ำเสมอ ตลอดช่วงวัย เช่น กอด เล่น เล่านิทาน  ให้ช่วยงานบ้าน เขาจะเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง

กระบวนการนี้เราเรียกว่า Character Building

1

 

2

3