โรงเรียนอนาคต School of Tomorrow

ถ้าคุณ -นักเรียน นักศึกษา- กำลังเบื่อหน่ายกับการศึกษาไทยที่แตะตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้น อัดอั้นตันใจและคิดว่า ปัญหาของเรา ต้องให้เราแก้สิ

โครงการ ‘โรงเรียนอนาคต’ ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจเป็นคำตอบใหม่ของคุณ และที่สำคัญ เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุ 17-23 ปี) สมัครเข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” รุ่นแรก ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โรงเรียนอนาคต คืออะไร

“โรงเรียนอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นสำหรับการรู้เท่าทันและรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่

“โรงเรียนอนาคต” จะผสมผสานนักเรียนและนักศึกษาที่มีความคิดและผลงานที่โดดเด่นในวงการต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ธุรกิจ การออกแบบสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ ดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น โดยสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ระหว่างกันและส่งพลังเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันได้เต็มที่

การเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต”

ธีมหลักของการเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต” ปีแรก คือ ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Thai Challenges in the Changing World) โดยมุ่งสำรวจสถานะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม อุดมการณ์ และเทคโนโลยี ผ่านปรากฏการณ์สำคัญของยุคสมัย และเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกต่อสังคมไทย

รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1 วงแลกเปลี่ยนถกเถียง (Discussion)

เป็นการเรียนรู้องค์ความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนถกเถียงกับวิทยากรที่ทำงานความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

 • ระเบียบโลกใหม่ (ในโลกไร้ระเบียบ?) (New World (dis)Order)
 • ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement)
 • ความท้าทายใหม่ในโลกทุนนิยม (New Challenges to Capitalism)
 • Cosmopolitanism
 • ความยั่งยืนและระบบนิเวศ (Sustainability and Ecosystem)
 • ความยุติธรรม (Justice)
 • การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation)
 • เพศสภาพ (Gender)

2 วงปฏิบัติการ (Workshop)

เป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลจากมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างโชกโชน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

 • การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creativity and Design)
 • การเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
 • การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี (Documentary Making)
 • ศิลปะการแสดง (Performing Art)
 • การรณรงค์สื่อสารทางสังคม (Social Campaigning)
 • การทดลองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Experiment)
 • การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

3) วงเสวนา (Seminar)

เป็นการเรียนรู้เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกต่อสังคมไทย การรับมือและการปรับตัวของสังคมไทย ในมิติต่างๆ ผ่านวงเสวนา ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลากหลายวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

 • อนาคตการเมืองไทย (The Future of Thai Politics)
 • อนาคตเศรษฐกิจไทย (The Future of Thai Economy)
 • อนาคตการเมืองภาคประชาชนไทย (The Future of Thai Social Movement)

4 วงสนทนา (Dinner Talk)

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่น่าสนใจในวงการต่างๆ เช่นสื่อมวลชน นักธุรกิจ เอ็นจีโอ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผ่านการพูดคุยสนทนากันแบบกึ่งทางการในช่วงรับประทานอาหารเย็นของทุกวัน

5 วงเดินทาง (Trip)

เป็นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

 • เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้ประกอบการยุคใหม่ (Technology, Innovation and New Entrepreneurship
 • เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Cultural Journey)

วิทยากร

กตัญญู สว่างศรี | เกรียงไกร วชิรธรรมพร | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | ณฐพล บุญประกอบ | ธานี ชัยวัฒน์ | นำชัย ชีววิวรรธน์ | บรรยง พงษ์พานิช | ปกป้อง จันวิทย์ | ประจักษ์ ก้องกีรติ | พฤหัส พหลกุลบุตร | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | วีรพร นิติประภา |สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สมบัติ บุญงามอนงค์ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | สฤณี อาชวานันทกุล | Kevin Kühnert | Stine Klapper | B-floor | Eyedropper Fill | ฯลฯ |

การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุประมาณ 17-23 ปี) ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นักศึกษาที่เพิ่งจบชั้นปีที่ 4 ในภาค 2/2560 สามารถสมัครได้
 2. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกวันตลอดหลักสูตร (สองสัปดาห์เต็ม) โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้ (โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
 3. มีความรับผิดชอบในการส่งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มตามที่โครงการกำหนด

กระบวนการรับสมัคร

สำหรับช่องทางการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโดย

 1. ส่งผลงานในรูปแบบใดก็ได้ (บทความ | หนังสั้น | สิ่งประดิษฐ์ | งานออกแบบ | ฯลฯ) ที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศไทย
 2. ข้อเขียน (หรือสื่ออื่น) ที่เล่าเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโรงเรียนอนาคต และการวางบทบาทของตัวผู้สมัครในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ตัวเองอยากให้เป็นในสังคมไทย
 3. ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต
 4. เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำหรับติดต่อกลับ (กรณีได้รับคัดเลือก)

จำนวนผู้เข้าร่วม

ประมาณ 32-40 คน

กำหนดการรับสมัครและประกาศผ

 • รับสมัครวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล schooloftomorrow.th@gmail.com
 • ประกาศผลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (แจ้งผลทางอีเมล ทั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ที่อยู่ในบัญชีเพิ่มเติมกรณีมีผู้สละสิทธิ์)

ผลงานจากผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต”

หลังสิ้นสุดการเรียน ผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” ต้องนำส่งผลงาน 2 ชิ้น

 1. ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดทำข้อเสนอการสร้างอนาคตประเทศไทยในหัวข้อเฉพาะที่เลือก และนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการในตอนท้ายโครงการ
 2. ผลงานเดี่ยว โดยสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อใดก็ได้ ภายใต้ธีมของโครงการ ภายในเวลา 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561) ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการแสดงผลงานต่อสาธารณะต่อไป (ภายในสิ้นปี 2561)

ช่วงเวลาเปิดเรียน

วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้

เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ “โรงเรียนแห่งอนาคต”

“โรงเรียนแห่งอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา : พิภพ อุดร Stine Klapper

ผู้อำนวยการ “โรงเรียนอนาคต” : ปกป้อง จันวิทย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ

หัวหน้าทีมอำนวยการเรียนรู้ : พฤหัส พหลกุลบุตร

วิทยากรกระบวนการ : พฤหัส พหลกุลบุตร ฐิตินบ โกมลนิมิ ธวัช มณีผ่อง ศิริพร ฉายเพ็ชร

ผู้ประสานงาน : ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ schooloftomorrow.th@gmail.com